Pages

Subscribe:

Thursday, November 15, 2012

ခြဲါက႟င္ ကီး႓၀့္(kb)၊ လိက္ဖႜံဳး-ဖင့္(font) ေဍ လိက္ေမါ၀္ၟဖံႜဳးအု္ဆု္ဍဳဂ္ဏဲ
ခြဲါက႟င္ ကီး႓၀့္(kb)၊ လိက္ဖႜံဳး-ဖင့္(font) ေဍ လိက္ေမါ၀္ၟဖံႜဳးအု္ဆု္ဍဳဂ္ဏဲ-ဖင့္မဲ့(font map)

မု္ဍဳဂ္လင္ ကီး႓၀့္
 1. လုဲၟေဏ၀္ၟ ကီး႓၀့္ လု္ဏ္ု႓းသါလု္မိင္ဏွ္။
  • လု္ လု္မိင္ဏွ္ ႓းဆင္းပ်ဳက္ေဍ
o        Ctrl+Alt+Shift
o        Ctrl+Alt သီးဏွ္ေဆ၀္ၟလွ္။
  • ဏီ့မိင္လု္မိင္ဏွ္ ႓ဆင္းပ်ဳက္
o        Tide > Key
o        Tide > Shift+Key ေ႓့ဏွ္သို၀္ေဆ၀္ၟလွ္။

 1. မု္မါကု္လုင့္ေဍ အု္ေမ့ယါ့ ကီး႓၀့္လု္မိင္ဏွ္ စၚ႓ို၀္
  • အို၀္ထင္း Zwekabin (exe) အွ္လု္ Zwekabin KB ဖို၀္ဍာ (folder) ဖိုင္ဏွ္ဆၚ။ ႓းအင္းခို၀္ လု္မိႜက္လု္သါ့ဟွံင္ ကီး႓၀့္ဏွ္သီး ေအန္စတ၀္ၟ(install) မု္ဟွံင္ယုဂ္ေ၀့ေဆ၀္ၟလွ္။
  • log-out ကံင္ပ်ဴတာဟွံင္ log-in ကၬာထါင္ဆၚ။ ကီး႓၀့္ဏွ္ စမါကု္လုင့္ ေသွ္ယုဂ္ေဆ၀္ၟလွ္။

မု္မါကု္လုင့္႓းသါေဍ ကီး႓င့္ ဏီ့မိင္လု္မိင္ စၚ႓ို၀္ဏွ္သီး
  • ႓းအို၀္ထင္း Zwekabin-Tide (exe) အွ္လု္ Zwekabin(Tide)KB ဖို၀္ဍာ (folder) ဖိုင္ဏွ္ဆၚ။ ႓းအင္းခို၀္ လု္မိႜက္ဏွ္လွ္ဟွံင္ ကီး႓၀့္ဏွ္သီး ေအန္စတ၀္ၟ(install) မု္ဟွံင္ယုဂ္ေ၀့ေဆ၀္ၟလွ္။
  • log-out ကံင္ပ်ဴတာဟွံင္ log-in ကၬာထါင္ဆၚ။ ကီး႓၀့္ဏွ္ စမါကု္လုင့္ ေဏ၀္ၟယုဂ္ေဆ၀္ၟလွ္။

ဍဳဂ္လင္ ဖင့္
 1. ယ၀့္ကးကၚလွ္ဏယ့္။ က၀္ပီ(copy)ေဏ၀္ၟ Zwekabin.ttf ဟွံင္ ဍဳဂ္လင္ Control Panel > Fonts ဖို၀္ဍာဖိုင္ ဏွ္ဆၚ။

ဖင့္ လိက္ဖႜဳံးသယ္ ႓းေလ၀္အင္းဃွဴ႕ေဏ၀္ၟ ေ႓့ေသွ္လယ့္
 1. ကီးမဲ့(key map)သယ္ ပါ့ပ်ဳက္ဍးေ၀့ ကီး႓၀့္ ၂ မိင္လုက္အု္ဟွင္ၟလွ္။ အို၀္ထင္းဟွံင္ အင္းဃွဴ႕ေယါ၀္ၟလု္ Zwekabin font map လု္မြာဲ Zwekabin (Tide) font map ဖိုင္ဏွ္ဆၚ။ လိက္ဖႜံဳးလု္ဖး အင္းဃွဴ႕မု္ယ၀့္သို၀္ အု္ဟွင္ၟ ပု္ေရန္႔(print)ခြိက္ေ၀့ဟွံင္ ကႜါထးလ္ု ကံင္ပ်ဴတာ ေမံယါ့ဏွ္ဆၚ။

ဆု္ကးဆု္ဟွယ္ လု္မိင္မိင္ ေအၟဍး႓းေဆ၀္ၟ / မု္ေသွ္ယါ့အးထင္း႓းသါ လု္မိင္မိင္ေဆ၀္ၟ စၚ႓ို၀္ ကႜဳ္ဟွးေဏ၀္ၟ လု္အု္ဖင့္လး သီးလု္ဖးဏွ္ဆၚ။
kyawcorss@gmail.com, zwekabin.org, ph: 66 (0) 87 197 7426, 66 (0) 81 688 2933
ဏင့္ဆါၟေဍသါ ယွဴးမုက္႓ွ္ယ၀့္လါၟဆၚ
ခြဲါက႟င္သါ႓င္းေဖါဟ္လု္ဖး


Sorry, translation not finish yet!

ကြဲဿ္ကဘီ ခံဘီး ၊ လ့ာ္ဖ်ဿဢ္(font) ဒီး လံာ္မဲဖ်ဿဢ္အတဿ္ဒုးနဲဢ္(font map)
လဿပကဒဿႏုာ္လီၯခံဘီးအဂီဿ္
 1. ဃုထဿခံဘီးအကလုာ္လဿနကသူအီၯတကလုာ္။
  • တဿတကလုာ္
o        Ctrl+Alt+Shift
o        Ctrl+Alt ပကဘဢ္သူတဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯလီၯ။
  • ခံကလုာ္တကလုာ္
o        Tide > Key
o        Tide > Shift+Key ပကဘဢ္သူတဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯလီၯ။

 1. နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးသူတဿတကလုာ္န႔ဢ္္
  • လဿ Zwekabin folder အပူၯန႔ဢ္ ကအိဢ္၀ဲဒီး Zwekabin (exe)လီၯ ဒီးအိးထီဢ္အီၯတက့ဿ္။ လဿတစိဿ္ဖိအတီဿ္ပူၯအ့ၯစတီ (install) က၀ံၯ၀ဲလီၯ။
  • Log-out နခီဖႜဴတဿဢ္(computer)၀ံၯဒီး log-in အီၯတက့ဿ္။န log-in မ့ဿ္၀ံၯန႔ဢ္နသူအီၯသ့လီၯ။

နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးသူလဿခံကလုာ္တကလုာ္န႔ဢ္
  • အိးထီဢ္ Zwekabin(Tide) (exe) လဿအအိဢ္လဿZwekabin(Tide) folder အပူၯန႔ဢ္တက့ဿ္။ က install အသးလဿတစိဿ္ဖိအတီဿ္ပူၯက၀ံၯ၀ဲလီၯ။
  • Log-out နခီဖႜဴတဿဢ္(computer)၀ံၯဒီး log-in အီၯတက့ဿ္။ န log-in မ့ဿ္၀ံၯန႔ဢ္ နသူအီၯသ့လီၯ။

ဒဿႏုာ္ font
 1. ညီကဒဢ္လီၯ။ လဿfolder အပူၯန႔ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ Zwekabin.ttf file လီၯ ကီၯဖံၯ (copy) မ့ဿ္၀ံၯဒီး အိးထီဢ္ Control Panel > Fonts ဒီး ဖ့း (paste) အီၯမ့ဿ္၀ံၯန႔ဢ္ နသူအီၯသ့၀ဲလံန႔ဢ္လီၯ။

လံာ္ဖ်ဿဢ္font သ့ဢ္တဖဢ္အိဢ္က့ၯဖဲလဲဢ္
 1. ပဒဿႏုာ္လီၯဃာ္ ခံမဲဢ္(key map)ခံကလုာ္လဿာ္လဿခ့ပီဢ္ (key board)ခံကလုာ္အဂီဿ္လီၯ။ အိးထီဢ္ကြဿ္Zwekabin font map မတမ့ဿ္ Zwekabin (Tide) font map file တက့ဿ္။ အလီဿ္မ့ဿ္အိဢ္ဒီး ထုးထီဢ္အီၯလဿတဿ္ခ်ဿ (print) ၀ံၯ ကြဿ္အီၯဖဲနကသူအီၯအဂီဿ္လီၯ။

မ့ဿ္တဘဢ္ဖ်ီးဘဢ္ဒါဒီးသူအီၯမ့ဿ္တဘဢ္ /မ့ဿ္အဲဢ္ဒီးသ့ဢ္ညါအါန႔ဿ္ဒံးအအံၯန႔ဢ္ ဆဲးက်ီး
kyawcorss@gmail.com, zwekabin.org, ph: 66 (0) 87 197 7426, 66 (0) 81 688 2933 တက့ဿ္။
မ္နကဘဢ္မုာ္သးဖွံတက့ဿ္
ကြဲဿ္ကဘီဟံဢ္ဖိဃီဖိ
ဇြဲကပင္ ကီးဘုတ္၊ ေဖာင့္ နဲ႔ ေဖာင့္မက္

ကီးဘုတ္ ထည့္သြင္းဖို႔
 1. အသံုးျပဳလိုတဲ့ ကီးဘုတ္အမ်ိဳးအစားကို ေရြးပါ။
  • ပထမတမ်ိဳးက
o        Ctrl+Alt+Shift
o        Ctrl+Alt တို႔ကို သံံုးရပါမယ္။
  • ေနာက္တမ်ိဳးက
o        Tide > Key
o        Tide > Shift+Key တို႔ကို သံုးရပါမယ္။

 1. ပထမတမ်ိဳးကို သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္
  • Zwekabin ဖိုလ္ဒါထဲက Zwekabin (exe) ကိုသာ ဖြင့္လိုက္ပါ။ ခဏေလးအတြင္းမွာ အင္စေတာၿပီးစီးသြားပါမယ္။
  • ကြန္ျပဴတာကို log-out လုပ္ၿပီးမွ log-in ျပန္၀င္လိုက္ပါ။ ဒါဆို စသံုးလို႔ရပါၿပီ။

ဒုတိယတမ်ိဳးကို သံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့
  • Zwekabin(Tide) ဖိုလ္ဒါထဲက Zwekabin(Tide) (exe) ကို ဖြင့္ပါ။ အင္စေတာတာ ခဏေလးပါ။
  • ကြန္ျပဴတာကို log-out လုပ္ၿပီး log-in ျပန္၀င္လိုက္ပါ။ ဒါဆို က်န္းမာေရးေကာင္းသြားပါမယ္။

ေဖာင့္ ထည့္သြင္းဖို႔
 1. လြယ္ပါတယ္။ ဖိုလ္ဒါထဲပါတဲ့ Zwekabin.ttf ဆိုတဲ့ေဖာင့္ေလးကို ေကာ္ပီကူးၿပီး Control Panel > Fonts ဖိုလ္ဒါထဲ ထည့္ေပးလိုက္႐ံုပါဘဲ။

ေဖာင့္ စာလံုးေတြ ဘယ္နားမွာတုန္း
 1. ကီးဘုတ္ ၂မ်ိဳးလံုးအတြက္ ကီးမက္ (key map) ထည့္ထားေပးပါတယ္။ Zwekabin font map ဒါမွမဟုတ္ Zwekabin (Tide) font map ဖိုင္ကိုဖြင့္ၿပီး ၾကည့္လိုက္ပါ။ လိုအပ္ရင္ ပရင့္ထုတ္ၿပီး ျမင္သာမယ့္ ေနရာမွာသာ ကပ္ထားလိုက္ပါေတာ့။

တစံုတရာ အဆင္မေျပတာရွိရင္ / ပိုသိခ်င္တာေတြရွိရင္
kyawcorss@gmail.com, zwekabin.org, ph: 66 (0) 87 197 7426, 66 (0) 81 688 2933 တို႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ဇြဲကပင္မိသားစု

လ္ုယာ့အ္ွဍာ္...

Thursday, December 8, 2011

မာလုက္ထဲု ိ႔ထာင္ ေဍလ္ု၀ၚ

ပညာ့ဆာၟေသ္ွပညာ့၊ လ္ုအ္ွတ္ု၀ါန္႔၊
ပညာ့ဆာၟေသ္ွပညာ့၊ လ္ုတာင္ေဍာဟ္တ္ု၀ါန္႔၊
ပညာ့ဆာၟေသ္ွပညာ့၊ လ္ုအဲလင္ဆိုဒ္ဆး၊
ပညာ့ဆာၟေသ္ွပညာ့၊ သာလ္ုဆိင့္ဖါန္----

ခႜဳဂ္ဍာ္---

ပညာ့ဆာၟေသ္ွပညာ့ ဟွယ့္ထာင္တ္ု၀ါန္႔၊
ပညာ့ဆာၟေသ္ွပညာ့ တာင္ေဍာဟ္တ္ု၀ါန္႔
ပညာ့ဆာၟေသ္ွပညာ့ အဲလင္ဆိုဒ္ဆး၊
ပညာ့ဆာၟေသ္ွပညာ့ သာဏ္ွဆိင့္ဖါန္----

အဲေလာဟ္ကဦု (သိုင္ဆီ့သိုင္ဖႜံဳး)

လ္ုယာ့အ္ွဍာ္...